Regulamin sklepu

1. Witaj

Witaj na stronie akademia-talent.pl.

Jest mi bardzo miło, że chcesz skorzystać z naszych usług. W trosce o ochronę Twoich praw, został stworzony ten dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat zasad korzystania ze strony, zakupu i sprzedaży towarów i usług.

Zapraszam!

Regulamin został zaktualizowany w dniu 22.12.2022

Niniejszy sklep internetowy (akademia-talent.pl) jest prowadzony przez ASPERIA KRZYSZTOF CIUŁA LEADERSHIP & INNOVATION DEVELOPMENT ul. 12 Lutego 2/4, 82-300 Elbląg. NIP 6931274866

W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem sklepu, proszę o kontakt pod adresem email: talent.aeip@gmail.com

Na stronie akademia-talent.pl prowadzę edukację, sprzedaż usług i produktów online. Śledzę ruch na stronie i w sklepie za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych (więcej rozdział 4 Polityki Prywatności). Zgromadzone dane używam wyłącznie do obsługi zamówień wynikającej z regulaminu sklepu oraz do jeszcze lepszego dostosowywania treści dla Ciebie.

Jeśli zapisz się do newslettera, lub zostawisz dane w sklepie, lub w formularzu na stronie, będą one użyte do obsługi zamówienia lub/i wysłania informacji marketingowych.

Nie wysyłam spamu!

Nie udostępniam danych osobowych osobom niepowołanym, ani innym firmom w celach komercyjnych!

2. Postanowienia ogólne

Administratorem strony, a zarazem “Sprzedającym” jest: ASPERIA KRZYSZTOF CIUŁA LEADERSHIP & INNOVATION DEVELOPMENT ul. 12 Lutego 2/4, 82-300 Elbląg. NIP 6931274866

„Kupującym” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także podmioty gospodarcze i inne.

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklep.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

3. Rodzaj i zakres świadczonych usług

Przedmiotem usług są kursy, webinary, szkolenia oraz materiały dydaktyczne (zwane dalej Plikami dydaktycznymi), które są własnością Sprzedającego.

Sprzedający ma prawo do dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

Wraz ze sprzedażą i zakupem Plików dydaktycznych udzielana jest Licencja (zwana dalej „Licencją”), która określa prawa oraz obowiązki osoby korzystającej z Plików dydaktycznych (zwanej dalej: „Kupującym” lub „Usługobiorcą” lub „Użytkownikiem”).

Twórcą i administratorem Plików dydaktycznych jest ASPERIA KRZYSZTOF CIUŁA LEADERSHIP & INNOVATION DEVELOPMENT ul. 12 Lutego 2/4, 82-300 Elbląg. NIP 6931274866.

Licencja na korzystanie z Plików dydaktycznych zostaje udzielona po zakupie i pobraniu Plików dydaktycznych przez Usługobiorcę.

Licencja do Plików dydaktycznych zostaje udzielona na korzystanie z niej w celach niekomercyjnych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Pliki dydaktyczne zawierają dane aktualne na dzień zakupu i nie są aktualizowane

4. Zasady dokonywania zakupu

Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o Plikach dydaktycznych, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Kupującemu następujące informacje:

– dokładny opisu Plików dydaktycznych oraz jego cechy.

– łączną cenę za Pliki dydaktyczne oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia;

– dotyczące sposobu i terminu zapłaty.

Dokonanie zakupu Plików dydaktycznych nie wymaga rejestracji w Sklepie przez Kupującego.

Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu po naciśnięciu przycisku – „Kupuję i płacę” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Kupujący podaje następujące dane:

– Imię i nazwisko lub nazwa firmy

– Adres email

– Numer telefonu

– Adres do korespondencji

Kupujący składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 3 niniejszego paragrafu, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji, określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”

Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka.

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

– Przelew tradycyjny;

– Płatność przez PayNow obsługiwane przez mBank;

– płatności kartą i GooglePay

 

Termin na wykonanie płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

Umowę uznaje się za zawartą z chwilą: potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonaniem wpłaty przez Klienta. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą — od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Sklep zobowiązuje dostarczenia zabezpieczonego linku z dostępem do Plików dydaktycznych z chwilą zawarcia umowy. Dostęp do zakupionych materiałów dostarczany jest na wskazany adres email niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty za zakupione Pliki dydaktyczne.

Wraz z Plikami dydaktycznymi Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:

– Imię i nazwisko/firmę,

– Adres zamieszkania/siedziby,

– Numer NIP (w przypadku firm), 

– Numer zamówienia,

– Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji: związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach Sklepu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

5. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej dot. Plików dydaktycznych są własnością jej Twórcy i chronione są odpowiednimi przepisami prawa autorskiego.

Usługodawca jest uprawniony z licencji do Plików dydaktycznych, udzielonej przez Twórcę, w zakresie wprowadzania Plików dydaktycznych do obrotu na zasadach zawartych w postanowieniach niniejszej Licencji.

Wszelkie prawa udzielone na podstawie niniejszej Licencji są nabywane wyłącznie przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich Twórcy Plików dydaktycznych i Usługodawcy. Twórca Plików dydaktycznych zachowuje na zasadzie wyłączności wszelkie tytuły, prawa autorskie oraz inne prawa w odniesieniu do Plików dydaktycznych.

6. Udzielenie licencji

Usługodawca z chwilą zakupu Plików dydaktycznych udziela Użytkownikowi niezbywalne i wyłączne prawo do użytkowania dla własnych potrzeb Użytkownika (użytek niekomercyjny) Plików dydaktycznych, bez prawa do: powielania, modyfikacji lub jakichkolwiek innych elementów Plików dydaktycznych, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy ani cesji praw z niniejszej umowy, używania do celów innych niż ich przeznaczenie.

Okres na jaki została udzielona zostaje Licencja do Plików dydaktycznych Użytkownikowi jest wskazana w opisie produktu, poza przypadkiem odstąpienia Użytkownika od ich zakupu.

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik nie jest uprawniony do:

– udzielania sublicencji, sprzedaży, najmu lub użyczenia Plików dydaktycznych lub przeniesienia w inny sposób uprawnień wynikających z Licencji na osobę trzecią;

– dystrybuowania Plików dydaktycznych bez pisemnej autoryzacji takiej dystrybucji przez Twórcę lub Usługodawcę;

– zwielokrotniania, trwale lub czasowo Plików dydaktycznych w całości lub w części jakimikolwiek środkami w jakiejkolwiek formie;

– modyfikowania, dokonywania tłumaczeń, przystosowywania Plików dydaktycznych, zmieniania układu Plików dydaktycznych ani wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Plikach dydaktycznych;

– tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Plików dydaktycznych.

7. Wymagania techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 • Aktywne łącze i urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome lub inne,
 • Procesor 2 GHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 2 GB. ,
 • System operacyjny co najmniej Windows 7,
 • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,
 • włączona obsługa plików cookies oraz Skryptów Java,
 • z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF, doc, mp3, mp4, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

W celu prawidłowego korzystania z Plików dydaktycznych stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: 16 MB wolnej pamięci

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1  jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

8. Reklamacje

W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana tj. Pliki dydaktyczny mają wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar)  jest niezgodna z umową, jeżeli:

– nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

– nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

– nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

– została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@dorotaklewicz.pl.

Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

10. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl

9. Odstapienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na końcu niniejszego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

– w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– zawartej w drodze aukcji publicznej;

– o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedający niniejszym Regulaminem informuje Kupującego, że w przypadku zapłaty i dostarczenia Kupującemu Plików z Informacjami, traci on prawo do odstąpienia od umowy na podstawie § 8 ust. 2 lit. b niniejszego Regulaminu.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

Załączniki

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  – POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub od daty pierwszego otwarcia produktu elektronicznego;
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:
  Dorotę Klewicz o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane pocztą elektroniczną).

 1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie droga elektroniczna na adres kontakt@dorotaklewicz.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

Adresat: Krzysztof Ciuła

e-mail – talent.aeip@gmail.com

 

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.